Transylvania Trust

Ghid – Valorificarea patrimoniului arhitectural industrial ca factor de dezvoltare educațional, cultural, social și economic în folosul comunității

Proiect pilot:
Moara Castelului Bánffy, Bonțida

 

Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial din România
Coordonatorul proiectului:
Fundatia Transylvania Trust, Cluj
Parteneri:
Asociația pentru Arheologia Industriala – AIR, București
Asociația Democratică a Tinerilor Maghiari din Baia-Sprie – MADISZ
Folkeuniversitetet I Fjellregionen, Norvegia
Fundația Armeană, Dumbrăveni

Credite:
Editor: Fundația Transylvania Trust
Data publicării: decembrie 2010

 

P a t r imo n i u l  a r h i t e c t u r a l  i n d u s t r i a l  d i n  R omâ n i a :

p e n t r u  o  s c h i m b a r e de p a r a d i g m ă

c o n f .  d r .  a r h .  S e r g i u N I S T O R

p r e ș e d i n t e  I C O M O S

 

P a t r imo n i u l  i n d u s t r i a l  î n t r e  d e m o l a r e  ș i  c o n v e r s i e

a r h .  A d r i a n  C R Ă C I U N E S C U

 

P a t r imo n i u l  i n d u s t r i a l c a  mo t o r  a l  d e z v o l t ă r i i  d u r a b i l e

a r h .  I o a n a  I r i n a  I A M A N D E S C U

 

R e s t a u r a r e a  ș i  r e v i t a l i z a r e a  m o n u m e n t u l u i  d e  a r h i t e c t u r ă  i n d u s t r i a l ă ,
Mo a r a  Ca s t e l u l u i   B á n f f y

0_cover_front

1_cap 1_intro_tw

2_cap 1_body_tw

3_cap 2_intro_tw

4_cap 2_body_tw

5_cap 3_intro_tw

6_cap 3_body_tw_1

7_cap 4_intro_tw

8_cap 4_body_tw

9_cover_back